تهران

یکشنبه 24 ام
فشار هوا1004
رطوبت30 %
سرعت باد3.25 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 27.62°C 28.63°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 27.64°C 27.68°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 28.76°C 29.33°C
 • یکشنبه 24 ام 13:30:00 31.68°C 31.68°C
 • یکشنبه 24 ام 16:30:00 33.97°C 33.97°C

یکشنبه 24 ام

IR , Tehran

27.62°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا994 %
رطوبت70 %
سرعت باد6.71 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 33.05°C 33.97°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 33.21°C 33.52°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 34.4°C 35.08°C

Bushehr

IR , Bushehr

33.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1001 %
رطوبت30 %
سرعت باد0.77 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 28.28°C 28.28°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 28.92°C 30.19°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 32.3°C 34.31°C

Fars

IR , Fars

28.28°C

آسمان صاف

فشار هوا999 %
رطوبت18 %
سرعت باد4.06 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 26.01°C 26.01°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 26.02°C 26.05°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 30.47°C 32.7°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

26.01°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت35 %
سرعت باد3.9 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 21.02°C 21.02°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 21.66°C 22.95°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 25.45°C 27.67°C

Kerman

IR , Kerman

21.02°C

آسمان صاف

فشار هوا1001 %
رطوبت19 %
سرعت باد1.34 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 22.86°C 24.5°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 23.97°C 24.32°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 28.42°C 30.38°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

24.5°C

آسمان صاف

فشار هوا1001 %
رطوبت25 %
سرعت باد8.77 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 28.17°C 28.17°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 27.54°C 27.96°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 30.69°C 31.95°C

Qom

IR , Qom

28.17°C

آسمان صاف

فشار هوا1006 %
رطوبت56 %
سرعت باد4.72 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 20.5°C 21.79°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 20.96°C 21.51°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 24.54°C 25.92°C

Qazvin

IR , Qazvin

21.79°C

آسمان صاف

فشار هوا1004 %
رطوبت44 %
سرعت باد2.31 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 25.12°C 25.12°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 25.34°C 25.78°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 27.97°C 29.39°C

Semnan

IR , Semnan

25.12°C

آسمان صاف

فشار هوا1003 %
رطوبت25 %
سرعت باد3.19 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 25.92°C 25.92°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 26.3°C 27.07°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 29.65°C 31.52°C

Yazd

IR , Yazd

25.92°C

آسمان صاف

فشار هوا993 %
رطوبت58 %
سرعت باد3.51 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 32.14°C 32.5°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 32.34°C 32.75°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 34.73°C 36.03°C

Dubai

AE , Dubai

32.14°C

آسمان صاف

فشار هوا1010 %
رطوبت77 %
سرعت باد3.16 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 24.61°C 25.72°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 24.29°C 25.24°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 27.19°C 27.93°C

Istanbul

TR , Istanbul

25.72°C

آسمان صاف

فشار هوا1002 %
رطوبت78 %
سرعت باد2.53 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 26.72°C 28.36°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 27.15°C 28.02°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 28.56°C 29.48°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

26.72°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت62 %
سرعت باد1.57 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 22.94°C 25.28°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 25.1°C 29.41°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 29.38°C 32.6°C

Beijing

CN , Beijing

22.94°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1006 %
رطوبت89 %
سرعت باد1.9 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 25.14°C 27.92°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 24.91°C 26.92°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 26.44°C 26.93°C

Shanghai

CN , Shanghai

27.92°C

مقداری ابری

فشار هوا1006 %
رطوبت87 %
سرعت باد2.47 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 25.26°C 27.31°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 27.21°C 27.28°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 28.42°C 28.98°C

Bangkok

TH , Bangkok

27.31°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1005 %
رطوبت36 %
سرعت باد3.74 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 20.44°C 25.99°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 20.93°C 24.3°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 26.59°C 26.89°C

Yerevan

AM , Yerevan

25.99°C

آسمان صاف

فشار هوا1010 %
رطوبت83 %
سرعت باد1.36 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 23.35°C 25.91°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 25.39°C 29.47°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 28.79°C 31.51°C

Jakarta

ID , Jakarta

23.35°C

مقداری ابری

فشار هوا1008 %
رطوبت32 %
سرعت باد4.64 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 39.27°C 40.67°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 35.88°C 39.07°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 32.63°C 35.31°C

Mecca

US , Mecca

40.67°C

مقداری ابری

فشار هوا997 %
رطوبت27 %
سرعت باد6.64 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 33.08°C 33.08°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 33.07°C 33.08°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 35.06°C 36.05°C

Karbala

IQ , Karbala

33.08°C

آسمان صاف

فشار هوا995 %
رطوبت31 %
سرعت باد4.98 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 33.92°C 36.97°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 33.65°C 35.86°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 39.68°C 41.03°C

Doha

QA , Doha

36.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت60 %
سرعت باد1.49 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 21.37°C 21.83°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 19.52°C 21.06°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 25.08°C 26.71°C

Sofia

BG , Sofia

21.83°C

آسمان صاف

فشار هوا995 %
رطوبت31 %
سرعت باد4.98 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 33.92°C 36.97°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 33.65°C 35.86°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 39.68°C 41.03°C

Doha

QA , Doha

36.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1020 %
رطوبت66 %
سرعت باد1.31 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 22.3°C 27.14°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 18.58°C 24.29°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 17.35°C 20.61°C

Moscow

US , Moscow

27.14°C

مقداری ابری

فشار هوا1006 %
رطوبت22 %
سرعت باد3.69 meter/sec
 • یکشنبه 24 ام 04:30:00 38.62°C 45.5°C
 • یکشنبه 24 ام 07:30:00 38.42°C 38.55°C
 • یکشنبه 24 ام 10:30:00 26.73°C 30.69°C

London

US , London

38.62°C

آسمان صاف