موزه مردم‌ شناسی بوشهر


عکس اول موزه مردم‌ شناسی بوشهر عکس دوم موزه مردم‌ شناسی بوشهر

موزه مردم‌ شناسی بوشهر از مکان‌های دیدنی بندر بوشهر می باشد . این موزه در سال 1384 در خیابان ساحلی در محل عمارت قدیمی طاهری تاسیس شده است .